การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การอบรม Digital leaning

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖  โรงเรียนเทศบาลบ้านแมดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรุ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Similar Posts