Activity

กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตวิถีข้าว (การดำนา)

กิจกรรมการเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านแมด

กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผัก
ไฮโดรโปรนิกส์ในกล่องโฟม

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ฐาน scavenger hunt